Дъ кул скул ЕООД

Условия за обучение

Общи условия

Дъ кул скул ЕООД, ЕИК 203175672, със седалище и адрес на управление и упражняване на дейността: гр. Бургас, ул. цар Симеон I 47, ет. 2. Като център за ранно чуждоезиково обучение – The COOL School предоставят на своите клиенти (наричани още „курсисти“) обучение по чужди езици, целодневни занимални със спортни занимания и екскурзии за деца. Описаните в настоящия документ условия важат за всички курсове и занимания и обучителни програми, които The COOL School предлага. Контакт с The COOL School може да се осъществи по следния начин:

• писмено, изпращайки писмо на адреса за упражняване на дейността;

• попълвайки съответния формуляр за контакт на сайта;

• чрез електронната поща, изпращайки съобщение на е-mail адреса на The COOL School: thecoolschoolbg@gmail.com или по телефон +359888829996;

Сключване на договор за обучение

The COOL School предлага на своите курсисти обучение по чужди езици, целодневни занимални със спортни занимания и екскурзии за деца. Обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена в сайта на The COOL School , представляват покана за сключване на договор между “Дъ кул скул” ЕООД и курсистите. За целта трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на сайта на училището. Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва: • потребителско име, имейл адрес и парола; • деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите условия за обучение чрез поставяне на отметка в съответното поле. 2 Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията, за създаване на профил на курсиста и за сключване на договор за обучение. Договорът за обучение се счита за сключен от момента на изпращане от „Дъ кул скул“Е ООД на е-mail съобщение за потвърждаване на регистрацията за обучение на курсиста, който е-mail се изпраща на посочения от курсиста електронен адрес. Страни по сключения договор за обучение са „Дъ кул скул“Е ООД и курсиста, действащ чрез законния си представител, респ. със съгласието на неговия родител/попечител, в случаите на сключване на договор за обучение, когато курсистът е малолетен, съответно непълнолетен. Клаузите на настоящите условия за обучение представляват неразделна част от сключения договор за обучение. Неразделна част от сключения договор представляват също и тарифата за такси за обучение вътрешните правила ,информацията относно вида, графика на обучение и издаването на дипломи и сертификати в The COOL School.

Такси за обучение Таксите за обучение на всяки един от курсовете са посочени на официалния сайт: thecoolschoolbg.com

Оценяване и сертифициране • Сертификат се издава след успешно завършване на единичен курс; Има възможност за явяване на сертификат на Cambridge по установени график и такси от Cambridge University.

Права на интелектуална собственост

По време на обучението, куристът ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии и други подобни. Курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на “Дъ кул скул”Е ООД.

Изключване от “Дъ кул скул”ЕООД

The COOL School си запазва правото едностранно и незабавно чрез уведомление да прекрати договора за обучение като изключи курсист от посещаване на занятия и от достъп до Учебната система, ако той:

• се занимава с дейности, несвързани с учебния материал, по време на лекцията;

• с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите курсисти;

• проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;

• не спазва правилата на форума и условията, на които се е съгласил.

Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след устна забележка и писмено уведомление по имейл курсистът не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес. Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране на достъпа на участника до Учебната система и учебните зали на “Дъ кул скул”ЕООД. В случай на прекратяване на договора за обучение поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че “Дъ кул скул”ЕООД ще задържи таксите за обучение съразмерно на проведеното обучение, а ако има суми, които следва да се върнат на курсиста, ще бъдат върнати.

Възстановяване на такси и рекламация

Курсистите имат право да се откажат от участие в курс/модул или явяване на изпит в 14-дневен срок от извършване на плащането към “Дъ кул скул”ЕООД, без значение от причините за отказа. За да се възползва от това си право, курсистът трябва да уведоми незабавно “Дъ кул скул”ЕООД чрез изпращане на e-mail, обаждане по телефона или използване на някой от другите официални канали за комуникация. След получаване на потвърждение, сумата ще бъде възстановена към курсиста по канала, по който е извършено плащането – в брой, по банков път или по някой от другите официални начини за плащане.

Допълнителни условия

Със сключването на договора за обучение, курсистът: • се задължава да не уронва престижа и авторитета на “Дъ кул скул”ЕООД с поведението и думите си. • декларира, че е навършил 16 години или ако не е, има одобрението на родителите си и може да сподели изисканата от него информация при регистрация, кандидатстване и прием в академията. • се задължава да предостави писмено съгласие от родителите си, ако няма навършени 16 години. • се задължава да не внася алкохолни, наркотични и други упойващи вещества на територията на “Дъ кул скул”ЕООД • се задължава да не внася оръжие, взривни, запалителни и парализиращи средства. • дава съгласието си да бъде сниман и/или записван и предоставените от него лични данни да бъдат използвани от “Дъ кул скул”ЕООД само и единствено за целите на обучението и на провежданите във връзка с него състезания, форуми, събития. • съхраняването, обработката и заличаването на личните данни се извършват съобразно установените в Закона за защита на личните данни процедури и принципи, и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). За повече информация по отношение на защитата на вашите лични данни моля да прочетете политиката ни за поверителност. • личните данни, нуждата от използването и съхранението на които е отпаднала, се унищожават своевременно по реда на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). За повече информация моля да прочетете политиката ни за поверителност на лични данни. • се задължава да не проповядва или подбужда към политическа, религиозна, расова, етническа или национална вражда и омраза. • се съгласява да не извършва дейности с комерсиална цел на територията на “Дъ кул скул”ЕООД. • се задължава да бъде прилежен, да идва редовно на учебните занимания, да предава старателно написани домашни работи в зададените срокове, да работи старателно в групови проекти и да съдейства за гладкото протичане на учебния процес. • се задължава да спазва вътрешните правила при обучение , които права се намират на сайта на The COOL School. При установяване на някое от горе- или долупосочените нарушения и/или демонстративно и обидно поведение преди, по време и след лекциите, от страна на курсист, екипът на “Дъ кул скул”ЕООД има право едностранно и незабавно да отстрани курсиста от всички курсове. В този случай, договорът сключен между “Дъ кул скул”ЕООД и курсиста се прекратява, а курсистът няма право на никакви претенции спрямо “Дъ кул скул”ЕООД. При установяване на противозаконни нарушения, екипът на “Дъ кул скул”ЕООД има право да сигнализира съответните органи. Използвайки Учебната система на „“Дъ кул скул”ЕООД, курсистът се съгласява: • да не разпространява съдържание, което е нелегално, нецензурно, нарушава авторските права на техния носител, рекламира комерсиални продукти или застрашава другите курсисти по какъвто и да е начин; • да спазва авторските права на всички материали на “Дъ кул скул”ЕООД • че профилът и резултатите му в Учебната система могат да бъдат разглеждани и използвани от “Дъ кул скул”ЕООД с учебни цели; • че “Дъ кул скул”ЕООД има право да разпространява, променя, адаптира и използва цялото съдържание, предоставено от курсистите в Учебната система, в това число решения на домашни, задачи, код, статии, програми и др.; • че “Дъ кул скул”ЕООД има право едностранно да променя съдържанието на курсовете, тяхната програма, изисквания и критерии за изпит и оценка; да въвежда нови курсове, • че “Дъ кул скул”ЕООД има право да ограничава достъпа до всички материали и курсове, които не са предназначени за публично ползване; • че “Дъ кул скул”ЕООД има право да разпраща на участниците информация, свързана с обучения, семинари, състезания и други нови инициативи с учебни цели. В случай, че “Дъ кул скул”ЕООД претърпи каквито и да било вреди, вследствие на действия или бездействия на курсисти, сключили договор за обучение или вследствие на действия и/или бездействия на курсисти по време на безплатните подготвителни нива на обучение, курсистите са длъжни да обезщетят изцяло “Дъ кул скул”ЕООД. В случай, че вследствие на действия или бездействия на курсисти, трети лица предявят претенции към “Дъ кул скул”ЕООД, конкретният курсист или курсисти, поради чието действие или бездействие са предявени претенциите, са длъжни да обезщетят и отговарят в пълен размер пред третото лице.

Изменения на условията

“Дъ кул скул”ЕООД има правото да променя или заменя настоящите Условия за обучение, за което да информира курсистът посредством съобщение в Учебната система или по имейл поне 3 (три) дни преди влизането в сила на измененията. Измененията ще се считат за приети от участника, ако той не възрази срещу тях писмено в тридневен срок от уведомлението.

Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи договора за обучение и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните електронни адреси.

Заключителни разпоредби

Всички спорове между “Дъ кул скул”ЕООД и курсистите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международния Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства. Недействителността на отделни клаузи от договора за обучение, не води до недействителност на целия договор. Страните трябва да предприемат мерки за замяната на недействителната клауза с друга такава договорна разпоредба, а ако не постигнат съгласие, същата се заменя по право от повелителната норма на закона, доколкото има такава. “Дъ кул скул”ЕООД предлага на своите курсисти услуги, като по никакъв начин не поема задължения за и не се обвързва с последствията от обучителния процес. В случай, че курсистите претърпят негативни за тях последствия, вследствие на взаимоотношенията “Дъ кул скул”ЕООД по никакъв начин няма да бъде отговорен за това.